Tư thế 17

 Có thể biến đổi vô tận để tạo dáng ở độ cao đầy đủ. Tư thế này chỉ là điểm khởi đầu. Yêu cầu người mẫu xoay nhẹ cơ thể, thay đổi vị trí tay, thay đổi hướng đầu và mắt,…

tạo kiểu chụp ảnh