Tư thế 6

  Chỉ là một biến thể cho một tư thế với người mẫu nằm trên mặt đất. Cả hai tay cũng có thể đang nằm trên mặt đất. Phương pháp này rất tốt ngoài trời, trên cỏ hoặc trong một đồng cỏ nào đó.

tao dang chup anh